ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


 1. Általános rendelkezések


  1. Értelmező rendelkezések


 1. Weboldal: www.mitkersz.hu internetes oldal

 2. Szabályzat: a jelen dokumentum, amely a Weboldal felhasználásának feltételeit szabályozza, ideértve a jelen dokumentum módosításait is.

 3. Szolgáltató: Guidance Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1161 Budapest, Rákosi út 93., telephely: 1131 Budapest, Nővér utca 72., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám:,Cg.01-09-703342, adószám: 12785319-2-42 e-mail: info@guidance.hu)

 4. Felhasználó: az a személy, aki a Weboldalon regisztrál.

 5. Regisztráció: a Felhasználó által elvégzett folyamat, amely során Felhasználói Fiókot hoz létre.

 6. Felhasználói Fiók: A Felhasználó által meghatározott e-mail címmel és jelszóval, vagy Facebook profillal elérhető adatok együttese.

 7. Felhasználói Fiókban megadott adatok: a Regisztráció során megadott adatok kivételével a Felhasználó által megadott adatok.

 8. Regisztráció során megadott adatok: a 2.1.1. a) pont szerint a Felhasználó által a Weboldalon megadott adatok, valamint a 2.1.2. b) pont szerint a Facebook által a Szolgáltató részére átadott adatok.

 9. Ajándéklista: a Felhasználó által a Felhasználói Fiókban megadott általa, kapni kívánt ajándékok listája.

 10. Adatvédelmi törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 11. Eker.tv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény


  1. A Szolgáltató a kizárólagos tulajdonosa és ő üzemelteti a Weboldalt. A Weboldal működtetéséhez szükséges tárhelyet a Szolgáltató biztosítja.


  1. A Weboldalt csak olyan természetes személy Felhasználó használhatja, aki a 16. életévét betöltötte, és nem áll a cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.


  1. A Szolgáltató a Felhasználó részére díjmentesen biztosítja a Weblap használatát.


  1. A Regisztráció során a Felhasználó nyilatkozik, hogy elolvasta és elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és elolvasta a Szabályzat egyes rendelkezéseivel kapcsolatos figyelemfelhívást. A Weboldal egyéb használója a Regisztráció során tett kifejezett jognyilatkozat nélkül is, a használattal, mint ráutaló magatartással elfogadja a Szabályzat azon rendelkezéseit, amelyhez jogszabály nem követel meg kifejezett nyilatkozatot.


A Facebook profillal történő Regisztrációval a Felhasználó elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit. A Felhasználó köteles a Regisztrációt megelőzően elolvasni a Szabályzatot.


  1. A Szabályzatot a Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni, amelyről a módosítás hatálybalépése előtt legalább 15 nappal tájékoztató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére. A felhasználó a tájékoztató levél hiányában is köteles nyomon követni a Szabályzat változásait, annak rendelkezéseiről minden belépés, illetve az oldal minden használata előtt tájékozódni. Amennyiben a Felhasználó a Szabályzat módosításának hatálybalépését követően a Weboldalt használja, azt úgy kell tekinteni, hogy a Szabályzat változását elfogadja. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a Szabályzat változását, úgy köteles a regisztrációját törölni, és a Weboldal használatával a továbbiakban felhagyni.


 1. A Regisztráció


  1. A Regisztrációhoz szükséges technikai lépések:


   1. Regisztráció a Weboldalon megadott e-mail címmel és jelszóval


 1. A Regisztráció megkezdéséhez meg kell nyitni a Weboldal erre szolgáló felületét, és az ott kért adatokat meg kell adni. Az erre szolgáló részen jelölni kell a Szabályzat, továbbá a kiemelt rendelkezések megismerését és elfogadását. A „Regisztráció” gombra kattintva lehet továbblépni a b) pontban részletezett felületre.


 1. A Felhasználó ellenőrizheti az általa megadott adatokat. Amennyiben valamely adatot javítani kívánja, vagy mégsem kíván regisztrálni, úgy a „Vissza” gombra kattintva az a) pontban részletezett felületre jut. Amennyiben az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és regisztrálni kíván, úgy a „Tovább” gombra kattintva folytatja a Regisztrációt, amellyel a szerződési nyilatkozatát (amellyel elfogadja a Szabályzatot és megadja az adatait) elküldi a Szolgáltató részére.


 1. A Szolgáltató a Regisztráció során megadott e-mail címre egy ellenőrző linket küld. Az ellenőrző linkre kattintással a Felhasználónak igazolnia kell, hogy az általa megadott e-mail címet ő használja (ezért fontos, hogy a megadott e-mail cím létező és a Felhasználó által elérhető legyen).


 1. Az ellenőrző linkre kattintást követően a Szolgáltató késedelem nélküli visszaigazoló e-mailt küld a Regisztrációról, és ezzel létrejön a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés a Szabályzat szerinti tartalommal. A szerződés visszaigazoló e-mail hiányában is létrejön, ha a Felhasználó a Felhasználói Fiókba belép. A Regisztrációról szóló visszaigazoló e-mail megérkezésétől a Felhasználó a Weboldal valamennyi funkcióját használhatja a Felhasználói Fiókba történő bejelentkezést követően.


   1. Regisztráció Facebook profillal


 1. A Regisztráció megkezdéséhez meg kell nyitni a Weboldal erre szolgáló felületét, és a Szabályzat elolvasását követően az Facebook logóra kattintani. Ezt követően meg kell adni a Facebook oldalára történő bejelentkezéshez szükséges adatokat, majd a „Belépés” gombra kattintani.


 1. Az előugró ablakban a Felhasználó tájékoztatást kap arról, hogy a Facebook oldalon megadott adatai közül melyek kerülnek a Szolgáltató részére átadásra. Amennyiben ezt a Felhasználó a „Rendben” gombra kattintva elfogadja, úgy ezzel létrejön a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés a Szabályzat szerinti tartalommal, és a Felhasználó a Weboldal valamennyi funkcióját használhatja a Felhasználói Fiókba történő bejelentkezést követően.


  1. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés magyar nyelvű, a hatályos jogszabályok szerint nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés része a Szabályzat, amely a Weboldalon utólag is hozzáférhető, valamint a Felhasználó által a saját számítógépére letölthető és kinyomtatható. A szerződés részei továbbá a Felhasználó által a Regisztráció során megadott adatok, amelyek a Felhasználói Fiókba belépve utólag is hozzáférhetők és lementhetők. A szerződések nem kerülnek iktatásra a Szolgáltató által, de a Szolgáltató az azokkal kapcsolatos nyilatkozatokat rögzíti a szerverén.


  1. A Regisztráció során a Felhasználó köteles a saját, valós adatait megadni. A Szolgáltató jogosult a Felhasználót 30 napos határidővel felhívni a megadott adatainak igazolására, és a határidő eredménytelen eltelte esetén jogosult a Felhasználó törölni.


  1. A Regisztráció során ajánlott olyan jelszó megadása, amely nem kapcsolható a Felhasználó személyéhez, nem kitalálható, és más szolgáltatás igénybevétele során nem használt. Ajánlott a jelszó rendszeresen módosítsa is, amely a Felhasználói Fiókba belépve tehető meg. A Felhasználó a jelszavát köteles titokban tartani, és azt nem adhatja meg harmadik személynek. A Felhasználó nem engedheti át harmadik személy részére a Felhasználói Fiókja használatát, és köteles minden ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy harmadik személy ne férjen hozzá a Felhasználói Fiókjához.


  1. A Szolgáltató jogosult a Regisztráció során és/vagy a Felhasználói Fiókban megadott adatokat vagy azok egy részét előzetes értesítés nélkül eltávolítani, illetve hozzáférhetetlenné tenni, amennyiben

 • bejelentés érkezik arról, hogy az valakinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, vagy azzal kapcsolatosan jogellenes magatartást valósítanak meg; vagy

 • megítélése szerint az valakinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, vagy azzal kapcsolatosan jogellenes magatartást valósítanak meg; vagy

 • megítélése szerint az sérti a jó erkölcsöt, az általánosan elfogadott egyéb normát, a közízlést, veszélyezteti a kiskorúak egészséges testi, lelki, erkölcsi fejlődését, vagy a Weboldal céljával nem összeegyeztethető.

Amennyiben a jelen 2.5. pontban foglaltak alapján a Felhasználói Fiók törlésre kerül, úgy a Szolgáltató erről utólag értesíti a Felhasználót.


A Szolgáltató jelen 2.5. pontban meghatározott jogai nem érintik a 4.3. pontban meghatározottakat.


 1. A Weboldal működése


  1. A Regisztrációt követően a Felhasználó Ajándéklistákat állíthat össze és oszthat meg a Weboldalon. A megosztás eredményeképpen a Felhasználó által megjelölt más Felhasználók

 • megismerhetik a Felhasználó Ajándéklistáit oly módon, hogy azokat a Felhasználó személyével össze tudják kapcsolni, valamint

 • megjelölhetik, hogy az Ajándéklisták mely elemeinek a teljesítését vállalják (az így megjelölt elemek más Felhasználó részére a továbbiakban nem megjelölhetők).


  1. Az Ajándéklistákat a Felhasználó által nem megjelölt más Felhasználók, továbbá a Weboldal nem regisztrált használói is megtekinthetik, azonban ők az Ajándéklistákat nem tudják a Felhasználó személyével összekapcsolni.


  1. A Felhasználó a Felhasználói Felületen visszajelzést kap arról, hogy az Ajándéklista mely elemeinek teljesítését vállalták, és hogy mely Felhasználó vállalta a teljesítést.


 1. Felelősség


  1. A Szolgáltató az Eker.tv. 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.


  1. A Szolgáltató az Eker.tv. 7. § (2) bekezdése alapján – törvényben meghatározott kivétellel – nem felel az általa továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért.


  1. A Szolgáltató az Eker.tv. 7. § (3) bekezdése alapján nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.


  1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által teljesíteni vállalt ajándék tényleges, illetve megfelelő szolgáltatásáért.


  1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldal működését előzetes értesítés nélkül szüneteltesse vagy megszüntesse. A Szolgáltató nem felel az ebből eredő károkért.


  1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmi elemeit, működését, megjelenítését előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Ennek keretében a Szolgáltató jogosult a Weboldalon reklámokat megjeleníteni, és azokat változtatni.


  1. A Szolgáltató nem felel azért, ha a Felhasználó által megadott és a Szabályzat alapján más által hozzáférhető adatokat harmadik személy jogellenesen használja.


  1. Tilos a Weboldal nem rendeltetésszerű használata, így különösen ha az a Weboldal működését veszélyezteti, ha az a Felhasználók adatainak jogellenes megszerzését célozza vagy ha annak célja az, hogy a Weboldal használóinak számítógépére rosszindulatú szoftver települjön. A Szolgáltató jogosult az ilyen használat megakadályozása érdekében az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket megtenni, így különösen a Weboldal használatát korlátozni, azonban nem kötelezhető intézkedések megtételére, és az intézkedések elmaradása esetén nem vonható felelősségre az ebből eredő károkért.


  1. A Felhasználó felel mindazért a kárért, költségért, amely a jogellenes magatartása következményeként a Szolgáltatónál felmerül.


  1. A Szolgáltató nem felel azért, ha harmadik személy az adatok védelmét szolgáló technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogellenesen megszerzi vagy módosítja a Felhasználó adatait vagy azok egy részét. A Szolgáltató nem felel az adatok, információk módosulásából, elvesztéséből, megsemmisüléséből eredő károkért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltató szerverén, a Felhasználó számítógépén vagy egyéb helyen vannak.


  1. A Szolgáltató nem felel azért, ha harmadik személy a Weboldalt rosszindulatú szoftver használatára vagy terjesztésére használja fel, és ezzel a Felhasználónak vagy a Weboldal egyéb használójának kárt okoz.


  1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználónak vagy a Weboldal egyéb használójának vagyonában bekövetkezett értékcsökkenésért, az elmaradt vagyoni előnyért, valamint a sérelemdíjért.


  1. A Szolgáltató nem felel azért, ha a Weboldal használata befolyásolja valamely szoftver működését.


 1. Adatkezelés


  1. A Regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a Regisztráció során megadott adatokat és a Felhasználói Fiókban megadott adatokat (így különösen az Ajándéklistát) a Szolgáltató


 • adatkezelőként kezelje;

 • adatfeldolgozó részére továbbítsa;

 • harmadik személy részére továbbítsa abból a célból, hogy e harmadik személy marketing tevékenysége során az adatokat felhasználja, így különösen közvetlen megkeresés céljára használja;

 • harmadik országban (nem EGT-államban) adatkezelést folytató adatkezelő részére továbbítsa, és harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére átadja;

 • marketing célra használja, így különösen hogy termékeket vagy szolgáltatásokat kínáljon neki;

 • közvetlen megkeresés céljára használja, vagyis közvetlen megkeresés útján személyes üzenetet küldjön részére elektronikus úton határozatlan ideig, a hozzájárulás visszavonásáig.


Az adatkezelés célja: a Weboldal 3. pont szerinti működésének biztosítása, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a velük való kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, részükre célzott reklámüzenetek küldése és ennek harmadik személyek részére történő lehetővé tétele, adataik feldolgozásának elvégeztetése, statisztikák és piackutatás készítése, a Felhasználókkal és a hirdető harmadik személy ügyfelekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.


  1. A Regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Regisztráció során megadott adatokat és a Felhasználói Fiókban megadott adatokat (így különösen az Ajándéklistát) hozzáférhetővé tegye a Felhasználó által megjelölt más Felhasználók részére.


Az adatkezelés célja: A Weboldal 3.1 pont szerinti működésének biztosítása, vagyis hogy a Felhasználó által megjelölt más Felhasználók meg tudják tekinteni a Felhasználó adatait és az általa a Felhasználói Fiókban megadott adatokat (így különösen az Ajándéklistákat).


  1. A Regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Felhasználói Fiókban megadott adatokat (így különösen az Ajándéklistát) a nyilvánosság részére hozzáférhetővé tegye oly módon, hogy azokból ne lehessen a Felhasználó személyére következtetni.


Az adatkezelés célja: A Weboldal 3.2 pont szerinti működésének biztosítása, vagyis hogy a Weboldal látogatói számára elérhetőek legyenek a Felhasználói Fiókban megadott adatok (így különösen az Ajándéklisták).


  1. A Regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a Regisztráció során megadott adatokat, a Felhasználói Fiókban megadott adatokat (így különösen az Ajándéklistát) és a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait a Szolgáltató gyűjtse és rendszerezze, és az így kapott adatbázist harmadik személy részére továbbítsa.


Az adatkezelés célja: a Felhasználókkal való kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, részükre célzott reklámüzenetek küldése és ennek harmadik személyek részére történő lehetővé tétele, statisztikák és piackutatás készítése, a Felhasználókkal és a hirdető harmadik személy ügyfelekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.


  1. A Szolgáltató a Felhasználók és a Weboldalt Regisztráció nélkül használók adatai közül jogosult forgalmi adatokat, IP-címeket és egyéb műszaki adatokat gyűjteni és rendszerezni, ehhez a Felhasználók a Regisztrációval, az egyéb használók a használattal hozzájárulnak.


Az adatkezelés célja: a Weboldal látogatottságának mérése, működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, statisztikák és piackutatás készítése, a Felhasználókkal és a hirdető harmadik személy ügyfelekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.


  1. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott jelszót nem adja ki harmadik személy részére, csak ha erre jogszabály vagy bíróság, hatóság kötelezi.


  1. A jelen 5. pontban meghatározott adatkezelésekhez való hozzájárulások azok visszavonásáig tartanak. A visszavonás a Felhasználói Fiók törlésével végezhető el a Felhasználó által. A Szolgáltató jogosult a Felhasználói Fiók törlésére, ha a Felhasználó az adatkezelések való hozzájárulásait bármilyen mértékben visszavonja.


  1. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy az adatok megadása önkéntes és megilletik az Adatvédelmi törvényben meghatározott jogok, így különösen, hogy a Szolgáltatónál


 • a Weboldalon önkéntesen megadott adatok kezelését bármikor díjmentesen megtiltsa a Felhasználói Fiókja törlésével;

 • a kezelt adatokról tájékoztatást kérjen;

 • személyes adatainak helyesbítését kérje, amelyet a Felhasználói Fiókon belül maga végezhet el;

 • személyes adatainak törlését vagy zárolását kérje, ami a Felhasználói Fiók törlésével végezhető el a Felhasználó által.


  1. Amennyiben a Felhasználó vitatja az adatkezelés jogszerűségét, úgy a Szolgáltatónál tiltakozhat, továbbá jogosult közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, illetve igényét bíróság előtt érvényesíteni.


  1. A Weboldal működésének szüneteltetése vagy megszüntetése estén a Felhasználó kérheti a rá vonatkozó adatok törlését. Ilyen kérelem hiányában a Szolgáltató az adatokat a Szabályzat rendelkezései szerint kezeli tovább, a Weboldal működésének hiányából eredő értelemszerű eltérésekkel.


  1. A jelen 5. pontban használt fogalmak értelmezésére az Adatvédelmi törvény 3. §-ának rendelkezései az irányadóak.


 1. Egyéb rendelkezések


  1. A Szabályzatra, illetve az ennek alapján kötött szerződésre, valamint a Weboldal használatára a magyar jogot kell alkalmazni.


  1. A Weboldal használatából eredő vitákra a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatósága, és a hatáskörébe tartozó ügyekben kizárólagosan illetékes a Budai Központi Kerületi Bíróság.